U nás vyučujeme autentickou podobu Kinesio Taping® Method (KTM) v souladu s pravidly stanovenými jejím autorem a Kinesio Taping® Association International (KTAI), která sídlí v USA.

Podle těchto pravidel je svět rozdělen na určitá teritoria a pro každé takové teritorium je stanoven výhradní zástupce KTAI, který zde má za úkol organizovat výuku metody a současně je výhradním dovozcem a distributorem originálních Kinesio® produktů. Pro každé teritorium je také vybrán, vyškolen a po složení předepsaných zkoušek certifikován instruktor – podle potřeby instruktoři. Tento instruktor je oprávněn vyučovat KTM pouze ve svém teritoriu. Instruktor se prokazuje certifikátem, vydaným KTAI a podepsaným přímo Dr. Kenzo Kasem. Ke svému jménu připojuje titul CKTI (Certified Kinesio Taping® Instructor). Celosvětový seznam instruktorů naleznete na www.kinesiotaping.com.

POZOR! Autor metody a KTAI prohlašují, že toto je jediná forma výuky metody KTM a důrazně se distancují od obsahu různých kurzů, vydávaných za kurzy kinesiotapingu, terapeutického využití pružných tejpů a podobně. Neexistují žádné legální odnože nebo školy, které by měly oprávnění metodu vyučovat a kde by tedy absolventi měli záruku, že se naučí skutečný kinesiotaping v jeho aktuální  podobě.

Instruktorem pro ČR a SR je člen našeho týmu PhDr. Michal Peroutka, CKTI. Certifikát naleznete zde.

Druhým instruktorem pro ČR a SR se stal DiS. David Valenta, CKTI Certifikát naleznete zde.

Výhradním zástupcem dr. Kase a KTAI pro ČR a SR je firma EUROSAD, s.r.o.

Výuka metody je členěna do celků, které na sebe navazují a zájemce o metodu je musí absolvovat postupně. Výuka metody není určena pro laickou veřejnost.

POZOR! S platností od 1.7.2017 dochází ke změně osnov jednotlivých kurzů. Autor metody a KTAI přistoupili k tomuto kroku proto, aby zařadili do výuky nejaktuálnější poznatky neustále probíhajícího klinického výzkumu metody. NEJZÁVAŽNĚJŠÍ ZMĚNOU JE ZAŘAZENÍ VÝUKY NOVÉ TECHNIKY E-D-F JIŽ DO ÚVODNÍHO KURZU KTM1/2

KTM 1/2 – úvodní dvoudenní kurz metody Kinesio Taping®

KTM3 – navazující jednodenní kurz metody Kinesio Taping® – Clinical concepts and Advanced Taping Methods. Tyto dva kurzy jsou pro všechny účastníky stejné.

Dále je možné pokračovat ve výuce metody ve specializovaných jednodenních kurzech KTM4

KTM4 – Neurological concepts

KTM4 – Myofascial massage concepts

KTM4 – Sport orthopedic concepts

KTM4 – Lymphatic concepts

KTM4 – Pediatrics concepts

KT4 – Hand therapy concepts

Z těchto kurzů si zájemce může vybrat jeden nebo několik podle své odborné specializace.

Po absolvování každého kurzu obdrží účastník certifikát vydaný přímo KTAI, který obsahuje specifický kód. Držitel certifikátu je pod tímto kódem zanesen do celosvětové databáze absolventů originálních kurzů KTM. Tato jednotná evidence umožňuje mimo jiné i to, aby zájemce o KTM absolvoval jednotlivé kurzy v různých zemích podle svého zájmu. Pro každý termín všech kurzů KTM bude současně vystaven certifikát s kredity do systému celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Výuka probíhá v českém jazyce a podle originálních skript vydaných autorem metody KTAI, které jsou v angličtině. Zájemce o metodu nemusí mít pokročilé znalosti angličtiny, protože instruktor vše přeloží do češtiny a je dán dostatečný prostor pro psaní poznámek. Je však dobré seznámit se s anglickou odbornou terminologií používanou ve skriptech. Účastník vzdělávání má možnost po absolvování kurzů KTM 1/2 a KTM 3 složit online test a získat celosvětově platný certifikát CKTP (Certified Kinesio Taping® Practitioner). Tento test je veden v angličtině a vyhodnocuje ho přímo KTAI – proto je dobré znát odbornou terminologii také v AJ.

Při výuce všech kurzů KTM jsou používány výhradně originální Kinesio® tejpy.