Tyto obchodní podmínky se vztahují na jakýkoliv nákup služby prostřednictvím www.kinesio-czech.cz. Dále jen OP.

Právní vztahy zde neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. /dále jen OZ/

Tyto OP vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů

Prodávajícím je  společnost EUROSAD, s.r.o.,  autorizovaný zástupce KTAI pro ČR a SR. Sídlo firmy Val č. 3, Veselí nad Lužnicí, IČO 62503910. Firma je zastoupena jednatelkou společnosti Ing. Miluškou Peroutkovou

SLUŽBA je jakýkoliv odborný vzdělávací kurz nabízený na našem webu.

KUPUJÍCÍ je účastník kurzu.

Každý nákup služby na www.kinesio-czech.cz má povahu kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem.

Kupní smlouva

Návrhem kupní smlouvy je registrační email, kterým se účastník kurzu přihlásí na zvolený termín kurzu.

V registračním emailu vyplní účastník všechny požadované údaje podle propozic a odešle ho pomocí prostředků na dálku na adresu info@kinesio-czech.cz.

Prodávající opět pomocí komunikace na dálku odešle kupujícímu potvrzující email a tím je kupní smlouva uzavřena. V tomto potvrzujícím emailu sdělí prodávající kupujícímu také údaje pro platbu  ceny za kurz včetně variabilního symbolu /VS/. Tento VS je třeba přesně dodržet, jinak nemůže prodávající zajistit včasné dohledání platby a tím může být ohroženo pořadí rezervace místa na kurzu.

Prodávající má právo nepřijmout registraci na kurz, pokud zájemce nesplňuje kvalifikační předpoklady pro jednotlivé kurzy, které jsou uvedeny v popisech kurzů. Prodávající má také právo nepřijmout registraci na kurz v případě porušování autorských práv k metodě KINESIO TAPING®  na straně kupujícího.

Komunikace a kupní smlouva je vedena v českém jazyce. Úhrada poplatku za kurz probíhá  bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. V případě velkého zájmu o konkrétní termín se rezervace místa stává závaznou až po připsání platby na účet a v pořadí, v jakém platby došly.

Prodávající má právo odmítnout registraci, pokud zájemce o kurz nesplňuje kvalifikační podmínky k jednotlivým kurzům a pokud se podílí na porušování autorských práv k metodě KINESIO TAPING®

Cena za službu

Cena za účast na kurzu je vždy uvedena v propozicích ke konkrétnímu termínu a typu kurzu. Tato cena je konečná, bez dalších poplatků.

Možnost odstoupení od kupní smlouvy

Kupující /účastník kurzu/ má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní a více před termínem zahájení kurzu. Provede to emailem na adrese info@kinesio-czech.cz. Prodávající potvrdí přijetí tohoto rozhodnutí opět elektronickou cestou. V tomto případě je KS neplatná od samého počátku. Pokud již kupující zaplatil cenu za kurz na účet prodávajícího, bude mu tento poplatek vrácen zpět v plné výši stejnou cestou.

V termínu kratším než 14 dní do zahájení kurzu nelze od KS odstoupit. Poplatek za kurz v takovém případě nevracíme. Pokud se účastník ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů nemůže zvoleného termínu zúčastnit a oznámí tuto skutečnost neprodleně a v době před termínem konání organizátorovi /prodávajícímu/ emailem na adrese info@kinesio-czech.cz.  umožní mu organizátor absolvovat zvolený typ kurzu.v  náhradním termínu

Uzavřením  smlouvy o účasti na odborném kurzu vyslovuje účastník kurzu souhlas s těmito OP. Dále vyslovuje souhlas se zákazem pořizovat audio a video záznam z průběhu kurzu bez souhlasu lektora.

Uzavřením smlouvy účastník také potvrzuje, že si je vědom zákazu jakéhokoliv šíření obsahu kurzů a odborných výukových skript a že porušení tohoto zákazu je trestné.

Ochrana osobních údajů

Zásady, kterými se řídíme při zpracovávání vašich osobních údajů, naleznete v samostatné kapitole GDPR

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím  a kupujícím řeší obecné soudy v ČR.

Organizátor má právo měnit jednotlivá ujednání Obchodních podmínek. V případě sporů platí vždy ujednání OP platné v době konání kurzu, kterého se případný spor týká.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2015