Image
Nahoru
Navigace

Obchodní podmínky - Kinesio Taping® Method

Tyto obchodní podmínky se vztahují na jakýkoliv nákup služby prostřednictvím www.kinesio-czech.cz. Dále jen OP.

Právní vztahy zde neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. /dále jen OZ/

Tyto OP vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů

PRODÁVAJÍCÍ je organizátor kurzů Mgr. Michal Peroutka, CKTI. Prodávající je registrován jako fyzická osoba ŽR v Soběslavi, č.j. MS/04895/2010/ŽÚ/Bla. Poštovní adresa Val č. 3, 39181 Veselí nad Lužnicí.

Prodávající je členem týmu společnosti EUROSAD, s.r.o.,  autorizovaného zástupce KTAI pro ČR a SR

SLUŽBA je jakýkoliv odborný vzdělávací kurz nabízený na našem webu.

KUPUJÍCÍ je účastník kurzu.

Každý nákup služby na www.kinesio-czech.cz má povahu kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem.

Kupní smlouva

Návrhem kupní smlouvy je registrační email, kterým se účastník kurzu přihlásí na zvolený termín kurzu.

V registračním emailu vyplní účastník všechny požadované údaje podle propozic a odešle ho pomocí prostředků na dálku na adresu info@kinesio-czech.cz.

Prodávající opět pomocí komunikace na dálku odešle kupujícímu potvrzující email a tím je kupní smlouva uzavřena. V tomto potvrzujícím emailu sdělí prodávající kupujícímu také údaje pro platbu  ceny za kurz včetně variabilního symbolu /VS/. Tento VS je třeba přesně dodržet, jinak nemůže prodávající zajistit včasné dohledání platby a tím může být ohroženo pořadí rezervace místa na kurzu.

Komunikace a kupní smlouva je vedena v českém jazyce. Úhrada poplatku za kurz probíhá vždy bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. V případě velkého zájmu o konkrétní termín se rezervace místa stává závaznou až po připsání platby na účet a v pořadí, v jakém platby došly.

Cena za službu

Cena za účast na kurzu je vždy uvedena v propozicích ke konkrétnímu termínu a typu kurzu. Tato cena je konečná, bez dalších poplatků.

Možnost odstoupení od kupní smlouvy

Kupující /účastník kurzu/ má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní před termínem zahájení kurzu. Provede to emailem na adrese info@kinesio-czech.cz. Prodávající potvrdí přijetí tohoto rozhodnutí opět elektronickou cestou. V tomto případě je KS neplatná od samého počátku. Pokud již kupující zaplatil cenu za kurz na účet prodávajícího, bude mu tento poplatek vrácen zpět v plné výši stejnou cestou.

V termínu kratším než 14 dní do zahájení kurzu nelze od KS odstoupit. Pokud se účastník ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů nemůže zvoleného termínu zúčastnit, oznámí tuto skutečnost neprodleně organizátorovi /prodávajícímu/ emailem na adrese info@kinesio-czech.cz.  Organizátor v takovém případě dohodne individuálně náhradní termín zvoleného typu kurzu.

Uzavřením kupní smlouvy o účasti na odborném kurzu vyslovuje účastník kurzu souhlas s těmito podmínkami:

– s použitím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům prodávajícího

– s uveřejněním svého jména a kontaktu v databázi absolventů vzdělávání v ČR a SR a současně ve světové databázi absolventů originálního Kinesio vzdělávání

– se zákazem pořizovat audio a video záznam z průběhu kurzu bez souhlasu lektora

Ochrana osobních údajů

Prodávající se při ochraně osobních údajů řídí zejména zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které kupující poskytl, jsou archivovány u organizátora kurzu. Tyto informace jsou důvěrné a jsou nepřístupné třetím stranám.

Výjimku tvoří jméno, příjmení a kontakt, které budou uvedeny na našem webu v kategorii Proškolili jsme a údaje, které jsou povinné pro zařazení absolventa každého kurzu do celosvětové databáze KTAI v USA.

Kupující uzavřením KS a provedením úhrady poplatku za kurz potvrzuje, že požadované osobní údaje poskytl dobrovolně a tyto údaje jsou pravdivé. Současně vyslovuje souhlas s jejich zpracováním a archivováním podle výše uvedených pravidel. Kupující má právo vyslovit písemně nesouhlas s archivováním osobních údajů

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím  a kupujícím řeší obecné soudy v ČR.

Organizátor má právo měnit jednotlivá ujednání Obchodních podmínek. V případě sporů platí vždy ujednání OP platné v době konání kurzu, kterého se případný spor týká.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2015